KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla STELLANTIS OTOMOTİV PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“STELLANTIS” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından STELLANTIS OTOMOTİV PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ toplanan kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere kurulmuş Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı No: ½ Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan STELLANTIS OTOMOTİV PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’dir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Şirket tarafından toplanan; ad soyadı, iletişim bilgilerinden ibaret kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, teklif iletilmesi amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin, kampanya, promosyon ve tanıtım süreçlerinin ve STELLANTIS ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesini ve bu kapsamda reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak,
 • Anlaşmazlıkların ve hukuk davaların çözüme kavuşturulması, yasal hak taleplerinde bulunulması veya dava açılması ya da müdafaa edilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde üçüncü şahıslara aktarılabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, onayınız olması halinde doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilik sözleşmesi ile yetkilendirilmiş yetkili satıcı ve yetkili servislerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yetkili özel kişilere, ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ek olarak, KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak Şirket tarafından kişisel verileriniz faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet aldığı, birlikte çalıştığı yurt dışında mukim olan hizmet sağlayıcı firmalar ile açık rızanıza istinaden paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında,

i) Bir sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,

ii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,

iii) KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızanın varlığı hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kvkk@stellantis.com adresine eposta atarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.